Thursday, March 18, 2010

  1. LATIHAN ESEI :
  2. SOALAN: Terangkan ciri-ciri penting Bandar Harrapa dan Mahenjo daro yang berkaitan dengan aspek perancangan bandar ? ( 8 markah )

F1 Bandar di Indus terbahagi kepada dua bahagian


H1a dikelilingi oleh tembok.

F2 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran

H2a keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran,

H2b tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual pembersihan,

tempat pemyimpan hasil pertanian.

F3 Bahagian kedua adalah terdiri kawasan perumahan.

F4 Bandar-bandar adalah dirancang dengan sebegitu rapi

H4a terutamanya dari sudut susur aturnya yang sistematik.

F5 Bandar-bandar dalam tamadun ini disusun berasaskan blok-blok berbentu segi empat

H5a setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambungan

antara satu sama lain.

F6 Setiap Bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang.

F7 Bandar-bandar di sini juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan

perhubungan.

  1. Bagaimanakah masyarakat di atas mampu membina bandar yang terancang ? ( 6 markah

F1 Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang sperti Mohenjo-Daro dan Harappa memerlukan gabungan kepakaran

H1a seperti sudut letak bandarnya dan dari segi pengisiannya.

F2 Kefahaman terhadap ilmu geometri, kesenian dan matematik sangat diperlukkan.

F3 Kemampuan masyarakat Lembah Indus mencapai kecemerlangan dalam perancangan

bandar berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaan.

F4 Ini adalah hasil pertembungan tamadun Indus dengan Tamadun Mesopotamia dan

Mesir yang

F5 membolehkan perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yang

H5a diikuti oleh jalanraya yang lurus.

F6 Masyarakat Lembah Indus juga telah berusaha meningkatkan meningkatkan mutu

bahan binaan

H6a iaitu batu bata bukan lagi dihasilkan dengan pemanasan cahaya matahari.

F7 Batu-bata yang dihasilkan adalah menggunakan kepakaran tenologi baru

H7a melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi.

  1. Nyatakan aspek yang memperlihatkan sifat keterbukaan masyarakat Indus ? ( 6 Markah )

F1 Tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak akan mampu

mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain.

F2 Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir telah membolehkan

kedua-dua belah pihak memperolehi manfaatnya dari segi teknologi dan sebagainya.

F3 Hubungan antara tamadun Indus dan Mesopotamia telahdisesuaikan dengan keadaan

dan Susana setempat.

F4 Tamadun Indus telah memperlihatkan kepada masyarakat moden hari ini bahawa keamanan adalah penting dalam proses pembinaan sesebuah tamadun.

F5 Kedamaian dan keamanan ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk

mencapai kemajuan dan kecemerlangan.

F6 Tamadun Indus telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam berbagai-bagai bidang

termasuklah perancangan Bandar, kegiatan ekonomi, aspek rohani dan keprcayaan.

F7 Keadaan ini adalah disebabkan adanya sumber asas kehidupan iaitu Sungai Indus,

selain itu kreativiti masyarakatnya menjadikan sumber tersebut punca kepada kejayaan.


a) Beri 4 amalan kepercayaan yang disembah oleh masyarakat shang ( 4 Markah )

F1 animisme

F2 politiesma.

F3 Mereka juga menyembah roh nenek moyang.

F4 Mereka juga menyembah tuhan syurga ( Shang-Ti )

F5 Tuhan bumi ( Tu ),

F6 penyembahan terhadap sungai, bukti dan gunung.

b) Bagaimanakah upacara penyembah masyarakat Hwang Ho dijalankan ( 2 markah )

F1 Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian, dan upacara korban.

F2 Ia diketua oleh seorang bomoh.

F3 Terdapat jumpaan tulang binatang dan kulit kura-kura di Anyang.

F4 Tulang ini dikenali sebagai tulang oracle

F5 Berfungsi untuk meramal sesuatu keadaan.

a) Apakah fungsi tulang oracle ( 1 Markah )

F1 Tulang ini dikenali sebagai tulang oracle yang berfungsi untuk meramal sesuatu

keadaan.

b) Bagaimanakah upacara meramal dilakukan ? ( 3 markah )

F1 Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan

F2 akan meletakkan tulang ini di atas unggun api

F3 sehingga timbul rekahan

F4 ia ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.


No comments:

Post a Comment